Souhlas se zpracováním osobních údajů

stáhnout v pdf

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů společnosti FINEMO.CZ SE, IČO: 05253683,
sídlo: Ostrovského 253/3, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. H 1778, web: www.rentaznemovitosti.cz, která poskytuje spotřebitelské úvěry dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, a vystupuje jako správce osobních údajů (dále jen správce“) dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů:

 

 I. Předmět zpracování

Správce zpracovává osobní údaje, které mu zájemce (dále jen „klient“) poskytl, tj. identifikační a kontaktní údaje klienta (jméno, příjmení, telefon, email, adresa), údaje o věku klienta a případné další údaje o klientovi (adresa a orientační cena nemovitosti klienta apod.). V případě, že klient projeví zájem o úvěr spolu se svým partnerem, Správce může zpracovávat také poskytnuté osobní údaje partnera klienta jako spolužadatele o úvěr.

V případě žádosti o detailní kalkulaci úvěru může Správce zpracovávat také další klientem, popř. též jeho partnerem, poskytnuté údaje o zdravotním stavu, finanční situaci k posouzení úvěruschopnosti klienta, popř. další údaje potřebné ke kalkulaci a nabídce úvěru, příp. k uzavření úvěrové smlouvy, včetně údajů z veřejně přístupných registrů a registrů dlužníků k posouzení úvěruschopnosti klienta/ů.

 

 II. Účel zpracování

Osobní údaje klienta jsou zpracovávány za účelem seznámení klienta se Správcovým produktem Renta z nemovitosti a dále nabízení produktů
a služeb Správcem, včetně zasílání obchodních sdělení Správcem.

Osobní údaje jsou zpracovávány také pro vnitřní potřeby Správce, tzn. zejména ochrana práv a právem chráněných zájmů Správce, sledování kvality služeb a spokojenosti klientů a optimalizace Správcem poskytovaných služeb
a produktů.

V případě uzavření smlouvy jsou osobní údaje dále zpracovány dle požadavků příslušných právních předpisů za účelem plnění právních povinností Správce jako poskytovatele spotřebitelských úvěrů.

 

 III. Způsob zpracování

Správce zpracovává osobní údaje primárně automatizovaným způsobem, přednostně v elektronické podobě.

 

 IV. Příjemci osobních údajů

Osobní údaje klientů jako subjektů údajů jsou zpracovávány v rámci společnosti Správce a spolupracujících osob, které jsou rovněž zavázány dodržovat povinnosti dle GDPR, a osobní údaje zpracovávají pouze v nezbytném rozsahu k výkonu jejich činnosti pro Správce. Osobní údaje zpracovávají:

 • pracovníci Správce (zaměstnanci a externí pracovníci);
 • vázaní zástupci a případní další obchodní zástupci Správce;
 • osoby poskytující Správci outsourcované služby (zejména compliance, právní služby, účetnictví, IT);
 • případně orgány veřejné správy dle požadavků příslušných právních předpisů.

Správce nepředává osobní údaje klientů třetím stranám mimo výše uvedené ani osobní údaje klientů nepředává do třetích zemí mimo EU/EHP.

 

 V. Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje má Správce uloženy po dobu poskytování služeb klientům a dále dle požadavků příslušných právních předpisů.

V případě uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru Správce osobní údaje klienta uchovává po dobu trvání smluvního vztahu a dále dle požadavků zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, po dobu nejméně 5 let ode dne, kdy zanikl právní vztah; nebo 1 rok ode dne, kdy byla žádost spotřebitele o poskytnutí spotřebitelského úvěru zamítnuta. Povinnost uchovávat dokumenty a záznamy podle jiných právních předpisů tím není dotčena. Doba zpracování osobních údajů je vždy maximálně 10 let od udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů, příp. 10 let od ukončení smluvního vztahu, který mezi Správcem a klientem vznikne.

 

 VI. Práva klienta

Klient jako subjekt údajů má následující práva:

 • požadovat po Správci kdykoli přístup ke svým osobním údajům;
 • požadovat po Správci kdykoli opravu svých osobních údajů nebo jejich výmaz, popř. omezení jejich zpracování;
 • vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů;
 • na přenositelnost osobních údajů (resp. požádat o přenos svých osobních údajů přímo jinému správci);
 • kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, aniž je tím ovšem dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním nebo právních povinností Správce dle příslušných právních předpisů;
 • podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je pro oblast osobních údajů a jejich zpracování Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, web: uoou.cz, ID datové schránky: qkbaa2n, email: posta@uoou.cz.

 

 VII. Kontakty na Správce

Klienti se mohou obracet na Správce na tel: 233 321 850 (Po-Pá 9.00–17.00 hod.) nebo emailem: info@rentaznemovitosti.cz, popř. písemně na adrese sídla společnosti: Ostrovského 253/3 (Ženské domovy), 150 00 Praha 5.

Zavolejte, napište nebo vyplňte formulář, ozveme se obratem!

Kontaktní formulář

  Uvedený výpočet má pouze informativní charakter.

  Sledujte nás

  Úrok činí aktuálně 11,9 % ročně a spolu s půjčkou je splatný až při vyrovnání reprezentativní příklad zde.
  Minimální roční úroková sazba platná po celou dobu trvání úvěru je 10,9 %, viz dokument Trvale přístupné informace bod 6.

  Nahoru
  Chci Rentu 233 321 850